ทำไมต้อง ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

ผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหวัง

ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. มีความโดดเด่นด้านการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยเทคนิค IVF และการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมในภูมิภาคเอเชีย ในฐานะศูนย์เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ระดับแนวหน้า ทำให้เราเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ไร้คู่แข่ง ด้วยอัตราความสำเร็จด้าน IVF และ PGT ที่สูง ซึ่งช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายตลอดจนคลายความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจอันเกิดจากการไม่ประสบผลสำเร็จในการทำ IVF  

อัตราการตั้งครรภ์จากการทำเด็กหลอดแก้วและย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็งตามช่วงอายุ

ทำไมต้อง ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

60%

ทำไมต้อง ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

อัตราการย้ายตัวอ่อน
ในระยะฝังตัว

อัตราของตัวอ่อนที่สามารถพัฒนาไปถึงระยะฝังตัว

50%

ทำไมต้อง ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

อัตราการตัดเซลล์

อัตราของตัวอ่อนที่เหมาะสมในการตัดเซลล์เพื่อตรวจพันธุกรรมก่อนการใส่กลับ

98%

ทำไมต้อง ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

อัตราการรอดชีวิต
หลังการละลาย (ET)

อัตราการรอดชีวิตของตัวอ่อนก่อนการตรวจพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนการตั้งครรภ์

ทำไมต้อง ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการตรวจพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนการตั้งครรภ์ (PGT) และอัตราความสำเร็จที่เพิ่มขึ้น

ทำไมต้อง ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที.