PGT

PGT คืออะไร?

Pre-implantation Genetic Testing (PGT) เป็นเทคโนโลยีเพื่อตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรม และ/หรือความผิดปกติทางโครโมโซมเพื่อคัดเลือกตัวอ่อนที่แข็งแรง ป้องกันการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมสู่รุ่นลูก และช่วยเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์

การวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว
การวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว
การวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว