Biopsy & PGT

การตรวจวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนใส่กลับเข้าโพรงมดลูก (Preimplantation Genetic Testing ; PGT) 

เมื่อตัวอ่อนพัฒนาจนถึง ระยะ Blastocyst ในวันที่ 5 หรือ 6 หลังเก็บไข่ ตัวอ่อนจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ 1.เปลือกตัวอ่อน (Zona Pellucida) 2.มวลเซลด้านใน (Inner Cell Mass) ซึ่งจะเจริญไปเป็นตัวเด็กในอนาคต 3.มวลเซลล์ที่จะเจริญไปเป็นรกในอนาคต (Trophectoderm) ในวันที่ 5 หรือ 6 ของการเลี้ยงตัวอ่อน หากตัวอ่อนพัฒนาจนถึงระยะ Blastocyst จะจัดเซลล์บางส่วน (ประมาณ 5-10 เซลล์ จากประมาณ 100 เซลล์ของตัวอ่อนระยะ Blastocyst) โดยเซลล์ที่ตัดไปจะมาจากส่วน Trophectoderm จึงส่งผลน้อยมากเซลล์ที่ตัดออกมาจะนำมาตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมต่อไป 

การตรวจวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนใส่กลับเข้าโพรงมดลูก

รู้จัก PGT 

Pre-implantation Genetic Testing (PGT) เป็นเทคโนโลยีเพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติทางพันธุกรรม และหรือความผิดปกติระดับโครโมโซมหรือยีนส์ (Genes) เพื่อคัดเลือกตัวอ่อนที่แข็งแรง ป้องกันการเกิดโรคทางพันธุกรรม เพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ให้สูงขึ้น ลดอัตราการแท้ง และมีลูกน้อยที่ปลอดโรค

การตรวจวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนใส่กลับเข้าโพรงมดลูก
การตรวจวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนใส่กลับเข้าโพรงมดลูก

Next Process