FET

Frozen Embryo Transfer (FET)

การนำตัวอ่อนแช่แข็งฝังในโพรงมดลูก (Frozen Embryo Transfer: FET)IVF or ICSI – no genetic screening (PGT)

หลังการรักษาด้วย IVF หรือ ICSI อาจมีตัวอ่อนที่แข็งแรงสมบูรณ์ที่เหลือจากการฝังตัว ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ในอนาคต ตัวอ่อนนี้จะถูกนำไปแช่แข็งด้วยวิธี Vitrification  และละลายออกมาใช้ได้เมื่อคุณแม่พร้อม นำมาฝังในมดลูกคุณแม่ได้เมื่อต้องการ กระบวนนี้เรียกการย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็ง (FET)

การนำตัวอ่อนแช่แข็งฝังในโพรงมดลูก

ข้อดีของการย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็ง

  • สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ว่าต้องการตั้งครรภ์เมื่อไหร่
  • ลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไป (Ovarian Hyperstimulation Syndrome: OHSS)
  • อัตราการตั้งครรภ์สูงกว่าการปลูกถ่ายตัวอ่อนในรอบสด (Fresh Embryo Transfer)
  • สำหรับตัวอ่อนที่ต้องได้รับการตรวจคัดกรองทางพันธุกรรม (PGT) จะไม่สามารถย้ายในรอบสดได้
การนำตัวอ่อนแช่แข็งฝังในโพรงมดลูก

Previous Process

Next Process