COH

การใช้ฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นการเจริญของไข่

การใช้ฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นการเจริญของไข่ (Controlled Ovarian Hyperstimulation: COH) เป็นกระบวนการฉีดยากระตุ้นเพื่อกระตุ้นให้ไข่ในรังไข่โตขึ้น (follicle) โดยใช้ระยะเวลาในการฉีดยาประมาณ 8-12 วัน ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละคน เมื่อไข่โตเต็มที่ จึงสามารถหาการเก็บไข่ทางช่องคลอดแล้วนำมาปฎิสนธิกับอสุจินอกร่างกาย (IVF หรือ ICSI) เมื่อไข่กับอสุจิมีการปฎิสนธิเป็นตัวอ่อน ตัวอ่อนจะถูกเลี้ยงในห้องปฎิบัติการที่ได้รับการควบคุมอุณหภูมิ, ความเข้มของอากาศ ให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด ก่อนใส่ตัวอ่อนเข้าไปในโพรงมดลุก (Fresh ET), แช่แข็งตัวอ่อนหรือทำการตรวจคัดกรองพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว (PGT) 

ในช่วงระหว่างการกระตุ้นไข่ จะมีการตรวจอัลตร้าซาวน์เพื่อวัดจำนวนและขนาดของฟองไข่ (Follicle) และตรวจเลือดฮอร์โมน เพื่อประเมินการตอบสนองของรังไข่ และหาระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเก็บไข่ เช็คสภาพร่างกายและการตอบสนองเป็นระยะๆด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์และตรวจระดับฮอร์โมนในเลือดเพื่อประเมินหาระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเก็บไข่

การใช้ฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นการเจริญของไข่
Diagram above is an example only. A personalized plan must be sought from your clinician

Next Process

การใช้ฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นการเจริญของไข่

OPU