OPU

การเก็บไข่ (Oocyte Pick-Up: OPU)

หลังจากที่ไข่เจริญเต็มที่ แพทย์จะทำการเก็บไข่โดยเก็บผ่านทางช่องคลอดภายใต้การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (TVS) ใช้เข็มเจาะดูดไข่ออกมาจากถุงไข่ ขั้นตอนนี้เรียกว่า การเก็บไข่ (OPU) ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากการฉีดยากระตุ้นให้เกิดการตกไข่ประมาณ 36 ชั่วโมง เมื่อเก็บไข่ไปแล้ว นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อนจะทำการตรวจสอบหาไข่ (Oocyte) และคัดคุณภาพก่อนทำการปฏิสนธิไข่กับอสุจิต่อไป โดยในกระบวนการนี้ ไข่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมทั้งแสงสว่าง ความหนาแน่นของ O2, Co2, อุณหภูมิและค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) ให้อยู่สภาพที่เหมาะสมอย่างเข้มงวด

การเก็บไข่

Previous Process

การเก็บไข่

COH

Next Process