บทนำ

      ซูพีเรีย เอ. อาร์. ที. คลินิกรักษาผู้มีบุตรยากและวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อน (เอส เอ อาร์ ที คลินิก) ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทโอโอโกเนีย จำกัด และ/หรือบริษัทโอโอโกเนีย จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือ (ต่อไปนี้ เรียกว่า “บริษัทฯ”)
      บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานความรับผิดชอบที่องค์กรมีต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่อ พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการปกป้องซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับบริษัทฯ ในระหว่างเยี่ยมชม เว็บไซต์ https://www.thaisuperiorart.com/th/ หรือใช้แอพพลิเคชั่น หรือรับบริการอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และใช้งานโดยสุจริต รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม
      บริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ครอบคลุมถึงข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุถึงตัวท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับจากท่านโดยตรงหรือเป็นการส่งต่อมาจากบุคคลที่สามก็ตาม ตั้งแต่การเก็บรวบรวม การนำข้อมูลเพื่อประมวลผล การเปิดเผย การจัดการข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้เพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและใช้งานเท่าที่เจ้าของข้อมูลยินยอม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น รวมทั้งการเข้ารับบริการของท่าน โดยในการใช้บริการดังกล่าวในแต่ละครั้งให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้